Subsidie call voor onderzoek naar vroegopsporing slokdarmkanker

Ondersteuning van onderzoek naar vroegopsporing van slokdarmkanker

De Sjoerd Daniels Foundation stelt zich tot doel wetenschappelijk onderzoek en/of innovatieve projecten te steunen die bijdragen aan de vroegopsporing en/of effectieve behandeling van slokdarmkanker. 

De Sjoerd Daniels Foundation (SDF) wordt gevoed met donatiegelden. De SDF streeft ernaar om de verworven donaties zo effectief en efficiënt in te zetten. Dit gebeurt door het toekennen van subsidies die de uitvoering van onderzoek ondersteunen. Effectief betekent dat het onderzoek haalbaar moet zijn en efficiënt betekent dat iedere euro rechtstreeks naar onderzoek moet gaan en niet naar overhead zoals Marketing. Wij roepen geïnteresseerden op om een subsidieverzoek in te dienen bij de Sjoerd Daniels Foundation. 

Wie komt in aanmerking?

Iedere onderzoeker en/of onderzoeksinstituut die wetenschappelijk onderzoek doet binnen het veld van vroegdiagnostiek en behandeling van slokdarmkanker kan een subsidieaanvraag doen bij de SDF. De aanvraag betreft een volledig onderzoeksproject of een welomschreven deelonderzoek. De aanvrager dient aan te tonen dat het onderzoek concreet en haalbaar is. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. De aanvrager dient aan te tonen dat de termijn waarbinnen men verwacht dat het resultaat toepasbaar is of leidt tot een concreet vervolgonderzoek, niet langer dan 4 jaar is. Het onderzoek moet vooraf getoetst zijn door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Het oordeel van de toetsingscommissie (erkende METC of CCMO) moet positief zijn.

Wat aanvragen?

Het maximale bedrag is 50.000 euro en wordt in meerdere termijnen uitgekeerd. 

Wanneer aanvragen?

De deadline voor de aanvraag is 1-6-2024. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling en criteria

Het bestuur van de Stichting zal de aanvragen beoordelen, eventueel met een review door wetenschappers uit het werkveld. 

De belangrijkste criteria zijn: Het onderzoek is direct gerelateerd aan de vroegopsporing en/of de behandeling van slokdarmkanker. De voorgestelde methode van onderzoek (waaronder ook de statistiek) of plan van aanpak is van voldoende kwaliteit en adequaat voor het beantwoorden van de vraagstelling. Het project is haalbaar met concreet resultaat. Het onderzoek leidt tot toepasbaarheid binnen maximaal 4 jaar. Het project past binnen de visie van de Sjoerd Daniels Foundation: ‘Slokdarmkanker snel opsporen en behandelen” Het project leidt tot wetenschappelijke output, onder andere publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en/of een proefschrift. 

De volledige lijst met criteria zijn vermeld in het beschrijvend document van deze subsidie call.

Download het subsidie call document